Pieters blootstelling | Pieters exposure | Pieters exposition

Blijf gewoon jezelf; er is niets beters!

Smartphones kunnen positieve punten in ons leven losmaken en ons overigens betoveren door instant selfies. Selfies, noemen we ze, en dat is logisch, want ook al sturen we deze foto’s naar anderen, het ruikt nog steeds naar ons egoïstische zelf. Is dat waarom ze het een “I phone” noemen? Want het draait allemaal om mij mij mij. Zoals praten om jezelf te horen praten. (Opa) Pieter Pottenkijker weet het, maar doet er zelf af en toe ook aan mee: “Ik streef ernaar om in het mooie spektakel van het leven een vreugde te vinden die geen publiek nodig heeft,” zo verklaart hij zijn doen. “We zijn onvolmaakte wezens die zijn geschapen met egoïstische gebreken, onzekerheden en een onbegrijpelijk verlangen naar perfectie en het buitensporige gebruik van sociale media voedt het woedende vuur in ons, waarbij we meestal zout toevoegen aan wonden waarvan we het bestaan niet wisten en soms nieuwe creëren.”

Pieter realiseert zich overigens ook dat het vooral het kapitalisme is dat een heel lucratieve vorm heeft gevonden om onze ijdelheid om te zetten in winst.  “We vergeten te gemakkelijke dat Het doel van een camera is om herinneringen vast te leggen, niet om ze te vervangen. Selfies zijn begonnen herinneringen te vervangen – likes en opmerkingen zijn begonnen om duurzame gesprekken te vervangen – ongrijpbare vrienden en volgerslijsten zijn begonnen om echte betrouwbare vriendschap te vervangen. En dat maakt ons leven niet echt leuker of beter!”

Just be yourself; there is nothing better!

Smartphones can unleash positive points in our lives and incidentally enchant us with instant selfies. Selfies, we call them, and that makes sense, because even though we send these pictures to others, it still smells like our selfish selves. Is that why they call it an “I phone”? Because it’s all about me me me. Like talking to hear yourself talk. (Grandpa) Pieter Pottenkijker knows it, but occasionally participates in it himself: “I strive to find a joy in the beautiful spectacle of life that does not need an audience,” he explains. are imperfect beings created with selfish flaws, insecurities and an incomprehensible desire for perfection and the excessive use of social media fuels the raging fire within us, usually adding salt to wounds we didn’t know existed and sometimes creating new ones.”

Pieter also realizes that it is mainly capitalism that has found a very lucrative form to convert our vanity into profit. “We forget too easily that the purpose of a camera is to capture memories, not replace them. Selfies have started to replace memories – likes and comments have started to replace lasting conversations – elusive friends and follower lists have started to replace real reliable friendship. And that doesn’t really make our lives more fun or better!”

Sois toi-même; il n’y a rien de mieux!

Les smartphones peuvent libérer des points positifs dans nos vies et accessoirement nous enchanter avec des selfies instantanés. Selfies, nous les appelons, et cela a du sens, car même si nous envoyons ces photos à d’autres, cela sent toujours notre moi égoïste. C’est pour ça qu’ils appellent ça un “je téléphone” ? Parce que tout tourne autour de moi moi moi. Comme parler pour s’entendre parler. (Grand-père) Pieter Pottenkijker le sait, mais y participe lui-même occasionnellement : « Je m’efforce de trouver une joie dans le beau spectacle de la vie qui n’a pas besoin de public », explique-t-il. Ce sont des êtres imparfaits créés avec des défauts égoïstes, des insécurités et une le désir incompréhensible de perfection et l’utilisation excessive des médias sociaux alimentent le feu qui fait rage en nous, ajoutant généralement du sel à des blessures dont nous ignorions l’existence et en créant parfois de nouvelles.

Pieter réalise aussi que c’est surtout le capitalisme qui a trouvé une forme très lucrative pour convertir notre vanité en profit. « Nous oublions trop facilement que le but d’un appareil photo est de capturer des souvenirs, pas de les remplacer. Les selfies ont commencé à remplacer les souvenirs – les likes et les commentaires ont commencé à remplacer les conversations durables – les amis insaisissables et les listes de followers ont commencé à remplacer une véritable amitié fiable. Et cela ne rend pas vraiment nos vies plus amusantes ou meilleures!

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s